Lahjoittajarekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12
Laadittu 18.5.2018

1 Rekisterinpitäjä

Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr (Tays tukisäätiö)

Postiosoite: Elämänaukio 2, 33520 Tampere
Sähköposti: info@taystuki.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tays tukisäätiö/Tietosuoja

Elämänaukio 2
33520 Tampere
info@taystuki.fi

3 Rekisterin nimi

Tays tukisäätiön lahjoittajarekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä vain seuraavissa, ennalta määritellyissä käyttötarkoituksissa:

 • Lahjoitusten kirjaaminen
 • Lahjoittajan tunnistaminen
 • Viestintä lahjoitusvarojen käytöstä ja niiden tarpeesta
 • Lahjoittajan tietojen ja yhteydenottohistorian hallinta
 • Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen
 • Lahjoittamiseen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoito ja kehittäminen

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin kolmansilla osapuolilla. Kolmas osapuoli voi olla tilitoimisto, mainostoimisto tai vastaava yhteistyökumppani, joka tukee rekisterin toiminta-ajatusta ja jossa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Tays tukisäätiön käyttötarkoitusten kanssa. Tays tukisäätiöllä on tarvittavat sopimukset tällaisten kolmansien tahojen kanssa henkilötietojen käsittelyä varten.

5 Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu

 1. Lainsäädäntöön:
  • kirjanpitolakiin,
  • rahankeräyslakiin tilitysvelvollisuuden täyttämiseksi,
  • rahankeräyslakiin kuuluvan tietojensaantioikeuden ja valvonnan järjestämiseksi, kun lahjoitus tehdään tilinsiirtona tai verkkomaksuna.
 2. Rekisteröidyn suostumukseen, kun kyse on käteislahjoituksesta.
 3. Lahjoittajasuhteeseen, joka syntyy lahjoituksen tekemisestä tai sitä edeltävästä yhteydenotosta Tays tukisäätiöön.

6 Rekisterin tietosisältö

Lahjoittajista voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

Yksilöintitiedot

 • Nimitiedot
 • Yhteystiedot
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

Lahjoittamiseen liittyvät tiedot

 • Lahjoituskohteet, -määrät ja päivämäärät

Palvelujen käyttötiedot

 • Luvat ja suostumukset
 • Evästetiedot
 • Lokitiedot
 • Istuntotunnisteet
 • IP-osoitteet
 • Maksutapahtumat ja maksunvälitystiedot
 • Palaute

Tays tukisäätiö säilyttää vain säätiön toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Lahjoittajia koskevia henkilötietoja kerätään tilisiirtona ja verkon kautta tulleista lahjoituksista.

Henkilötietoja vastaanotetaan ja päivitetään säännönmukaisesti lahjoittajalta itseltään asiakaspalvelun (sähköpostitse, puhelimitse) ja lahjoituksen yhteydessä.

Evästeet

Tays tukisäätiön sivustolla käytetään evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustolla vierailevat selaimet. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli Tays tukisäätiön sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua tukisäätiön saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, voi evästeiden käytön kieltää selaimen asetuksista. Evästeet voivat kuitenkin olla tarpeellisia joidenkin Tays tukisäätiön ylläpitämien sivujen ja tarjoamien palveluiden asianmukaiselle toimimiselle, joten Tays tukisäätiö ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminto on poistettu käytöstä.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa Tays tukisäätiön palveluissa tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Tays tukisäätiön ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Tays tukisäätiön palvelut voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta Tays tukisäätiö ei vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

8 Tietojen vastaanottajat

Rekisterinpitäjän, Tays tukisäätiön työntekijöiden lisäksi lahjoittajien henkilötietoja voivat käsitellä emokonsernin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työntekijät voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tays tukisäätiö voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esimerkiksi väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Lahjoittajien henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille ainoastaan kohdassa 8 esitellyissä tapauksissa.

10 Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeen kohdassa 4 kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

Lahjoittajan henkilötietoja säilytetään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jolloin viimeisin lahjoitus tehty.

11 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

12 Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastus- tai oikaisupyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö tietosuojavastaavalle.

13 Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

14 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos

 • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

15 Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

16 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

17 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

18 Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tays tukisäätiö kehittää palvelujaan jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.