Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka
Säätiön nimi on Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr. Säätiön kotipaikka on Tampere.

2 § Tarkoitus
Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Tampereen yliopistollisen sairaalan ja Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintaa ja sen henkilöstön ammattiosaamista sekä lääketieteen, terveystieteiden, sosiaalihuollon ja pelastustoimen ja muiden Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintaan liittyvien alojen tutkimusta ja opetusta. Säätiön tarkoituksena on lisäksi edistää Pirkanmaan hyvinvointialueen sairaanhoitolaitosten, sosiaalipalveluyksiköiden ja pelastustoimen toimintaedellytyksiä sekä alueen väestön terveyttä ja hyvinvointia.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan jakamalla avustuksia ja apurahoja sekä tukemalla säätiön tarkoituksen mukaista toimintaa muilla tavoilla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi:

a) tukea hyvien hoitokäytäntöjen kehittämistä;
b) tukea hoitovaruste-, laite- ja taidehankintoja;
c) tukea potilaiden, asiakkaiden ja läheisten viihtyvyyttä lisääviä hankintoja;
d) tukea taloudellisesti ja muilla tavoilla Tampereen yliopistollisen sairaalan ja Pirkanmaan hyvinvointialueen toimialaan kuuluvaa tieteellistä tutkimus- ja opetustyötä;
e) tukea ja harjoittaa koulutustoimintaa;
f) tukea ja harjoittaa julkaisutoimintaa;
g) tukea taloudellisesti ja muilla tavoin henkilöstön jatko-opintotoimintaa, jaksamista ja huvinvointia; sekä
h) myöntää apurahoja tai muuta taloudellista tukea koulutusta ja tieteellistä tutkimusta varten.

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustansa Pirkanmaan hyvinvointialueen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen toiminta-alueilla tällaisen toiminnan maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Säätiö voi ylläpitää tai avustaa säätiön tarkoitusta toteuttavia laitoksia, yhteisöjä ja säätiöitä, sekä omistaa sellaisia yhteisöjä. Säätiö voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä.

4 § Pääoma
Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja.

Mikäli säätiölle omaisuutta luovuttanut lahjoittaja tai testamentintekijä on antanut luovuttamiensa varojen käyttöön liittyviä erityisiä määräyksiä, niitä on noudatettava edellyttäen, että ne eivät ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen kanssa.

Säätiö voi perustaa vapaita tai sidottuja rahastoja säätiön tarkoituksen toteuttamista varten.

5 § Säätiön hallinto
Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa säätiölain mukaisesti hallitus. Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja.

Hallitus voi asettaa hallituksen alaisia toimikuntia tai muita pysyviä tai tilapäisiä työryhmiä, sekä määrätä niiden kokoonpanosta ja tehtävistä.

Hallitus palkkaa päätoimiset toimihenkilöt sekä päättää heidän tehtävistään.

6 § Hallitus
Säätiön hallitukseen kuuluu 7-9 jäsentä. Hallituksen toimikausi on neljä (4) vuotta. Vähintään neljän (4) hallituksen jäsenen tulee olla valintahetkellä Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen jäseniä ja vähintään kolmen (3) työskennellä Pirkanmaan hyvinvointialueen johtotehtävissä. Lisäksi hallitukseen voidaan nimetä 0-2 ulkopuolista asiantuntijaa.

Säätiön hallituksen jäsenten lukumäärästä (7-9) päättää ja jäsenet valitsee Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus viimeistään kuukautta ennen erovuorossa olevan hallituksen jäsenen toimikauden päättymistä. Mikäli hallituksen jäseniä ei ole valittu edellä sanotussa aikataulussa, täydentää hallitus itse itseään.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Hallituksen jäsenen valinneella taholla on oikeus erottaa nimittämänsä hallituksen jäsen ennen toimikauden päättymistä. Mikäli hallitus on täydentänyt itseään, ei hallituksella ole oikeutta erottaa valitsemaansa jäsentä.

Mikäli hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai hän menettää kelpoisuutensa, valitsee tällaisen hallituksen jäsenen valinnut taho uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi viimeistään kuukauden kuluessa saatuaan tiedon hallituksen jäsenen jäsenyyden päättymisestä. Muussa tapauksessa hallitus täydentää itse itseään jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallituksen jäsen voidaan valita hallitukseen korkeintaan kolmeksi (3) toimikaudeksi peräjälkeen.

7 § Kokouskutsut, päätösvaltaisuus, pöytäkirjanpito
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta sekä silloin, kun vähintään kolme hallituksen jäsentä tai toimitusjohtaja sitä kirjallisesti pyytää.

Kutsu hallituksen kokouksiin lähetetään kirjallisesti tai sähköisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yli puolet hallituksen jäsenistä, joihin kuuluu puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei näistä säännöistä tai laista muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

8 § Hallituksen vuosikokous
Hallitus kokoontuu kevätkokoukseen viimeistään kesäkuussa ja syyskokoukseen viimeistään joulukuussa. Hallitus kokoontuu muutoin tarvittaessa.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) esitetään hallituksen kertomus säätiön edellisen kalenterivuoden toiminnasta ja tilinpäätös,
2) esitetään tilintarkastuskertomus,
3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aihetta,
4) käsitellään muut kokouskutsussa määrätyt asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) todetaan hallituksen jäsenten lukumäärä ja jäsenet; sekä nimetään tarvittaessa hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
2) päätetään tilintarkastajien lukumäärästä ja nimetään tilintarkastajat seuraavaksi tilikaudeksi,
3) vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma,
4) käsitellään muut kokouskutsussa määrätyt asiat.

9 § Hallituksen jäsenten palkkio
Hallituksen jäsenille saadaan maksaa tavanomainen kokouspalkkio ja tavanomainen palkkio säätiön hyväksi tehdystä työstä sekä tavanomainen korvaus matkakustannuksista, jotka ovat aiheutuneet säätiön tarkoituksen mukaisen toiminnan yhteydessä.

10 § Toimitusjohtaja
Säätiön hallitus voi nimittää säätiölle toimitusjohtajan, jonka toimitusjohtajasopimuksen säätiön hallitus vahvistaa. Toimitusjohtaja hoitaa säätiön juoksevat asiat hallituksen päätösten ja säätiölain mukaan.

Toimitusjohtajalla on säätiön hallituksen kokouksessa läsnäolo-oikeus ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta hallituksen tehdessä päätöksiä.

11 § Säätiön edustaminen
Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa tai hallituksen siihen oikeuttaman henkilön kanssa. Hallitus voi oikeuttaa toimitusjohtajan tai muun henkilön edustamaan säätiötä joko yksin tai yhdessä hallituksen jäsenen tai muun henkilön kanssa.

12 § Tilikausi, tilintarkastus ja tilintarkastajat
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tarvittava kirjanpitomateriaali ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kertomuksensa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi. Mikäli tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava kesäkuun kuluessa päättämään toimenpiteistä, joita tilintarkastuskertomus aiheuttaa.

Säätiöllä on 1-2 varsinaista tilintarkastajaa ja 0-2 varatilintarkastajaa, jotka hallitus valitsee syyskokouksessa tilikaudeksi kerrallaan. Jos säätiöllä on vain yksi varsinainen tilintarkastaja, joka ei ole hyväksytty KHT- tai HTM-yhteisö, on valittava vähintään yksi varatilintarkastaja.

13 § Ilmoitukset säätiörekisteriin
Säätiön on toimitettava säätiölain tarkoittamat ilmoitukset, kuten vuosiselvitys kunkin vuoden kesäkuun loppuun mennessä Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Hallituksen jäsenen ja säätiön edustajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

14 § Säätiön sääntöjen muuttaminen
Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli 2/3 hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Säätiön sääntöjen 2 §:n muuttaminen edellyttää, että kaikki hallituksen jäsenet kannattavat muutosta. Säätiön sääntöjen 1, 3 tai 6 §:n muuttaminen edellyttää Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen suostumusta.

Säätiön purkamisesta ja sulautumisesta päätetään samassa järjestyksessä, eikä sulautuminen edellytä perustajan, tuettavan tahon tai muun oikeushenkilön suostumusta.

15 § Säätiön purkaminen
Jos säätiö puretaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla säätiön tarkoitusta edistävään toimintaan.